VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine hakkında taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize/tarafımıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle şirketimize/tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede yazılı olarak şirketimize/tarafımıza  yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen yöntemlerle veya kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

 

 • Bireysel Başvuru

Başvuru bulunan kişinin Kaptanpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi, Bilaş İş Merkezi, No:31 A Blok, D:61 Şişli/İstanbul adresi gelerek, kimlik kartıyla (resmi belge) başvurması,

(Zarfın üzerine ‘6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında bilgi talebi’ yazılı olmalıdır.)

 • Noter aracılığıyla Tebligat

 

Başvuruda bulunan kişinin Kaptanpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi, Bilaş İş Merkezi, No:31 A Blok, D:61 Şişli/İstanbul adresine noter aracılığıyla tebligat olarak göndermesi,

(Zarfın üzerine ‘6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında bilgi talebi’ yazılı olmalıdır.)

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile Başvuru

 

Şirketimizin atenguvenlik@hs01.kep.tr adresine, konusu ‘6698 sayılı KVKK kapsamında bilgi talebi’ olarak, güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilmesi,

 

Ad
Soyadı
T.C. No
Telefon Numarası
E-posta
Adres

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 • Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri


 • Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.
 • Çalışan
 • Müşteri
 • İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaştım

Tarih: ……….

 • Eski Çalışan

Çalışılan Yıllar: ………

 • Diğer (Lütfen belirtin.): 

……………

    Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman: 

    Konu: 

 • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 • Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.


 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması  durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

 

İşbu başvuru formunda şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veri Sahibinin; 

 

Başvuru Tarihi: 

Adı Soyadı: 

İmza: