6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’de kurulu ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında şirket çalışanlarımızı ilgilendiren bu açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmektedir:

 • İş sözleşmesine bağlı gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, özlük dosyasının tutulabilmesi, ücretli/ücretsiz/mazeret izinlerinin takibi, onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, puantaj/bordro oluşturulması, ücret ödemesi yapılabilmesi,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirilebilmesi,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, emniyet bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılması,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından hizmet verilen müşterilere karşı gerek mevzuattan gerekse sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hizmet verilen işyerlerinde çalıştırdığımız personelimizin teftiş ve denetiminin yapılması, teftiş ve denetim sonuçlarının müşterilerimize bildirilmesi,
 • Hizmet verilen müşterilerin işyerlerinde görevlendirdiğimiz personelin özgeçmişinin, hizmet içi ve dışı eğitimlerinin, işe devam durumu, disiplin soruşturmaları, teftiş ve denetin sonuçları, kimlik ve ücret bilgileri gibi bilgilerinden, asıl işveren sıfatı ile hizmet verilen müşterilere bilgi verilebilmesi,
 • Online platformlar üzerinden personelimize bildirimler yapılabilmesi, eğitimler atanabilmesi ve personelin kişisel bilgilerinin takip edilebilmesi,
 • İcra müdürlüklerinin talimatı doğrultusunda maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazası halinde yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yerine getirilebilmesi, resmi kurum ve kuruluşların karar, talep ve talimatlarının yerine getirilebilmesi,
 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, iş avansı/masrafı ödemelerinin yapılabilmesi, çalışan portalının oluşturulabilmesi,
 • İrtibat ve iletişimin sağlanabilmesi, kartvizit basılması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, şirket aracı kullanımının takip edilmesi, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, çalışma esnasında kullanılacak kıyafetin, ayakkabının tedarik edilmesi, iş e-postası,
 • Şirket ERP sistemlerinin, yazılımlarının kullanımı, çalışan memnuniyetin ölçülebilmesi, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, tedarikçi ve çalışanlarına irtibat amaçlı iletişim verilerinin aktarılması amaç ve hukuki sebepleri ile işlenebilir.

 

Tarafımızca çalışanlarımıza ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel verilere karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, asıl işveren – alt işveren ilişkileri kapsamında müşterilerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi:

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

 

İletişim Verisi:

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

 

Finansal Veri:

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

 

Eğitim Verisi:

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

 

Görsel ve İşitsel Veri:

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

 

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi:

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

 

Aile ve Yakını Verisi:

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Çalışma Verisi:

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, 

İzin Verisi:

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer:

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri.

 

Çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileriyle ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve şirketin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirketin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri şirkete ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Teklif verme süreci, şirketimizin tanıtımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri, web siteleri ziyaretlerinin ölçümlenmesi sebepleriyle toplanan ad-soyadı, iletişim bilgileri, çerezler, ses kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileriyle ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin tanıtımı, reklam ve kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve yukarıda belirtilen faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için ücret teklifi talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütülmesi,

Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş deneyimlerini iyileştirmesi, 

Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerinin yapılması,

İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması ve web sitemizde yer alan çerez politikasında, diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, (Bu verilerinizin işlenmesi için, şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz.)

Şirketimizin faaliyet alanına giren sözleşmelerin ifası nedeniyle ad-soyadı, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri, güvenlik raporları, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,  şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Elektronik Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesinin ifası,

Elektronik Güvenlik Hizmetlerinin ifası esnasında gerçekleşen istenmeyen olayların, suç teşkil eden veya suç teşkil edebileceği muhtemel durumların yetkili idari ve adli mercilere bildirilmesi, 

Güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sistemlerin kullanılması (kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri vb.) 

Sunulan hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

Müşteri yetkilileri ile irtibat/iletişim sağlanması, iş/proje referansı olarak kullanılması,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, yetkili emniyet veya jandarma birimlerine yazılı ve/veya otomasyon sitemleri üzerinden bildirimde bulunulması,

Özel güvenlik tatbikatlarının ve denetimlerinin yapılabilmesi, 

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmetler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması, hizmetlere, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi, sorun-hata bildirimlerinizi almak-çözümlemek, arayan kişiye doğru hitap edilmesi, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla,

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınabilmesi, 

İdari, mali, hukuki ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri, alarm ve güvenlik raporları; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,  şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması için kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri kurulması,

İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, 

Gerek yasal merciler, gerek zorunlu ve gerekse ihtiyari iç ve dış denetimlerin yapılabilmesi için gereken bilgilerin sağlanması, 

Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, üçüncü kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimi sağlanması, 

Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonların ve hukuki operasyonların yönetilmesi,

Dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,

Resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız müşterilerimiz/hizmet sağladığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu müşterilerimiz/hizmet sağladığımız kurumlar, kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız; 

 

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7) (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması;

Veri sahibi  KVKK 13.  maddesinin 1.  fıkrası gereğince yukarıda 11. madde açıklamasında belirtilen hakları kullanabilir.

 

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirerek veya www.atenguvenlik.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak Kaptanpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:31 A Blok Daire:61 Bilaş İş Merkezi Şişli/İstanbul Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, atenguvenlik@hs01.kep.tr KEP adresimize gönderebilir veya info@atenguvenlik.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.