ATEN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

İş başvuru formu ile toplanan  kişisel  verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır) iş  başvurusu  talebinizin ve  ilgili pozisyona   uygunluğunuzun   değerlendirilmesi, şirketimizin muhtemel iş ortakları tarafından pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,   şirketimiz   insan   kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından, şirketimiz çalışanlarından, aşağıda belirtilen kişisel veriler;

 • İş sözleşmesine bağlı gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, özlük dosyasının tutulabilmesi,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirilebilmesi,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, emniyet bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından hizmet verilen müşterilere karşı gerek mevzuattan gerekse sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hizmet verilen işyerlerinde çalıştırdığımız personelimizin teftiş ve denetiminin yapılması, teftiş ve denetim sonuçlarının müşterilerimize bildirilmesi,
 • Hizmet verilen müşterilerin işyerlerinde görevlendirdiğimiz personelin özgeçmişinin, hizmet içi ve dışı eğitimlerinin, işe devam durumu, disiplin soruşturmaları, teftiş ve denetin sonuçları, kimlik ve ücret bilgileri gibi bilgilerinden, asıl işveren sıfatı ile hizmet verilen müşterilere bilgi verilebilmesi,
 • Online platformlar üzerinden personelimize bildirimler yapılabilmesi, eğitimler atanabilmesi ve personelin kişisel bilgilerinin takip edilebilmesi,
 • İcra müdürlüklerinin talimatı doğrultusunda maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazası halinde yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yerine getirilebilmesi, resmi kurum ve kuruluşların karar, talep ve talimatlarının yerine getirilebilmesi,
 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, iş avansı/masrafı ödemelerinin yapılabilmesi, 
 • İrtibat ve iletişimin sağlanabilmesi, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, şirket aracı kullanımının takip edilmesi, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, çalışma esnasında kullanılacak kıyafetin, ayakkabının tedarik edilmesi, iş e-postası,
 • Şirket ERP sistemlerinin, yazılımlarının kullanımı, çalışan memnuniyetin ölçülebilmesi, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, tedarikçi ve çalışanlarına irtibat amaçlı iletişim verilerinin aktarılması amaç ve hukuki sebepleri ile işlenebilir.
 • Şirketimiz tarafından çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, asıl işveren – alt işveren ilişkileri kapsamında müşterilerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla;

 

Özlük dosyası kapsamında;

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi), nüfus cüzdanı sureti, telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

 

 • Aile Bilgileri: Evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; çalışana ulaşılamaması halinde iletişim kurulabilecek yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

 

 • Ücret ve Ayni Haklara İlişkin Bilgiler: Maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

 

 • Eğitim Bilgisi: Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, staj durumu, katılım sağladığı eğitimler, eğitimlere ilişkin bilgiler, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş, yurtiçi ve yurtdışı eğitim, görevlendirme, denetim vb.

 

 • Diğer Veriler: Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, adli sicil kaydı,

 

İş akdinin devamı kapsamında;

 • Şirket giriş çıkış kayıtları, internet erişim logları, günlük mola süreleri ve aktivite verileri, kamera kaydı, ses kaydı, şahsa tahsis edilen ve/veya kullanımına sunulan araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin veriler, iş ilişkisi ile ilgili olan sağlık verileri, işyeri hekimi kayıtları, disiplin soruşturmaları ve cezaları, terfiler ve diğer yan haklar işlenecektir.

 

ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye yapmış olduğum iş başvurum esnasında alınan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin, iş başvuru formunun ekinde tarafıma verilen ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye yapılan iş başvurularında alınan bilgi ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde alınmasına, işlenmesine, aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve 2 yıl müddetle muhafaza edilmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İş başvuru formu ekinde verilen ATEN GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısını aldığımı, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.