KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları çalışan/çalışan adaylarının, müşterilerimizin, müşterilerimizin ziyaretçilerini, ziyaretçilerimizi, müşteri adaylarımızı, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, web-sitemizi kullanan ve kişisel verilerini şirketimizle paylaşan üçüncü kişileri kapsamaktadır. ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

  1. ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 

Kişisel veri sahibinin, kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

2) ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyoruz?

 

www.atenguvenlik.com.tr web sitesinden  yapan çalışan/çalışan adaylarının, müşterilerimizin, müşterilerimizin ziyaretçilerini, ziyaretçilerimizi, müşteri adaylarımızı, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, web-sitemizi kullanan ve kişisel verilerini şirketimizle paylaşan üçüncü kişilerin şirketimizle paylaşılan kişisel veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Şahsen verilen veriler, insan kaynakları ve özlük işleri departmanları çalışanlarımız, web sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitemizi ziyaretlerinizde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş. ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

 

Sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

  1. ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

 

 ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş., mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Şirketimiz 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı elektronik güvenlik, alarm izleme hizmetlerini ifa etmektedir. 

Bu kapsamda şirketimiz tarafından, müşterileri ve müşteri adaylarından, iş ortaklarından, tedarikçilerinden, şirketimizin çalışanlarından, çalışan adaylarından ayrıca ilgili diğer gerçek kişilerden aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ve bu amaçlarla sınırlı olarak gereken kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. 

 

Toplanan kişisel verileriniz;

Teklif verme süreci, şirketimizin tanıtımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri, web siteleri ziyaretlerinin ölçümlenmesi sebepleriyle toplanan ad-soyad, iletişim bilgileri, çerezler, ses kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileriyle ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir:

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin tanıtımı, reklam ve kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve yukarıda belirtilen faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için ücret teklifi talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütülmesi,

Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş deneyimlerini iyileştirmesi, 

Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerinin yapılması,

İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması ve web sitemizde yer alan çerez politikasında, diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, (Bu verilerinizin işlenmesi için, şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz.

Şirketimizin faaliyet alanına giren sözleşmelerin ifası nedeniyle ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri, güvenlik raporları, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,  şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Elektronik Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesinin ifası,

Elektronik Güvenlik Hizmetlerinin ifası esnasında gerçekleşen istenmeyen olayların, suç teşkil eden veya suç teşkil edebileceği muhtemel durumların yetkili idari ve adli mercilere bildirilmesi, 

Güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sistemlerin kullanılması (kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri vb.) 

Sunulan hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

Müşteri yetkilileri ile irtibat/iletişim sağlanması, iş/proje referansı olarak kullanılması,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, yetkili emniyet veya jandarma birimlerine yazılı ve/veya otomasyon sitemleri üzerinden bildirimde bulunulması,

Özel güvenlik tatbikatlarının ve denetimlerinin yapılabilmesi, 

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmetler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması, hizmetlere, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi, sorun-hata bildirimlerinizi almak-çözümlemek, arayan kişiye doğru hitap edilmesi, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla,

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınabilmesi, 

İdari, mali, hukuki ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri, alarm ve güvenlik raporları; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,  şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması için kamera, alarm sistemleri, turnike ve kartlı geçiş sistemleri kurulması,

İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, 

Gerek yasal merciler, gerek zorunlu ve gerekse ihtiyari iç ve dış denetimlerin yapılabilmesi için gereken bilgilerin sağlanması, 

Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, 

3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimi sağlanması, 

 

Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonların ve hukuki operasyonların yönetilmesi,

Dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,

Resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ve gerekmesi durumunda açık rıza hukuki sebepleriyle:

İnsan kaynakları ve özlük işlemlerinin yerine getirilmesi, şirket genelinde insan kaynakları politikalarının oluşturulması, istatistiklerin tutulması, şirket içinde personel geçişinin değerlendirilmesi, ortak performans takibinin sağlanması, genel prosedür, politika ve uygulamaların oluşturulması; şirketin iç denetim, iç kontrol, risk değerlendirmesi, risk yönetimi faaliyetlerinin yapılması; şirketin idari, mali, hukuki, operasyonel destek verilmesi, toplu satın almaların yapılması, şirkette sinerji yaratılması, yönetimsel kararların verilmesi ve stratejilerin belirlenmesi,  

5188 Sayılı Kanun ve mevzuatı, Vergi Usul Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu ve mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kişi veya kuruluşlara, 

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma ilgili birimleri, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer tüm adli, idari merciler ve yasal mercilere,

Alt işveren, asıl işveren düzenlemeleri kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için çalışan bilgilerimiz müşterilerimize, 

Ücretlerin ödenmesi/alınması amaçları ile bankalara, bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerine, 

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınması ya da diğer şartların sağlanması durumunda, faaliyet ve hizmetler için gerekliyse yurt dışında faaliyet gösteren ya da veri merkezi, hissedarları ya da şirket merkezi yurt dışında olan şirketlere, bulut servis sağlayıcılarına, bankalara veya yabancı şirketlere, 

 

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, gereken durumlarda açık rızaya dayalı olarak, 

Güvenlik hizmeti verilen alanlardaki alarm izleme hizmetine ilişkin bilgileri müşteri talebi ile, müşterilerimize, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

  4) ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

 

KVKK  mevzuatına uyumlu olarak  elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz şirketimize ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilecek, güvenlik tedbirleri alınarak kontrolü şirketimizde olmak üzere şirket dışındaki teknolojik ortamlarda yedeklenebilecektir.

 

  5) ATEN Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 

Şirketimiz ve şirketimiz çalışanlarından, aşağıda belirtilen kişisel veriler;

İş sözleşmesine bağlı gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, özlük dosyasının tutulabilmesi, ücretli/ücretsiz/mazeret izinlerinin takibi, onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, puantaj/bordro oluşturulması, ücret ödemesi yapılabilmesi,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirilebilmesi,

SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, emniyet bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,

Şirketimiz tarafından hizmet verilen müşterilere karşı gerek mevzuattan gerekse sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hizmet verilen işyerlerinde çalıştırdığımız personelimizin teftiş ve denetiminin yapılması, teftiş ve denetim sonuçlarının müşterilerimize bildirilmesi,

Hizmet verilen müşterilerin işyerlerinde görevlendirdiğimiz personelin özgeçmişinin, hizmet içi ve dışı eğitimlerinin, işe devam durumu, disiplin soruşturmaları, teftiş ve denetin sonuçları, kimlik ve ücret bilgileri gibi bilgilerinden, asıl işveren sıfatı ile hizmet verilen müşterilere bilgi verilebilmesi,

Online platformlar üzerinden personelimize bildirimler yapılabilmesi, eğitimler atanabilmesi ve personelin kişisel bilgilerinin takip edilebilmesi,

İcra müdürlüklerinin talimatı doğrultusunda maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazası halinde yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yerine getirilebilmesi, resmi kurum ve kuruluşların karar, talep ve talimatlarının yerine getirilebilmesi,

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, iş avansı/masrafı ödemelerinin yapılabilmesi, çalışan portalının oluşturulabilmesi,

İrtibat ve iletişimin sağlanabilmesi, kartvizit basılması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, şirket aracı kullanımının takip edilmesi, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, çalışma esnasında kullanılacak kıyafetin, ayakkabının tedarik edilmesi, iş e-postası,

Şirket ERP sistemlerinin, yazılımlarının kullanımı, çalışan memnuniyetin ölçülebilmesi, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, tedarikçi ve çalışanlarına irtibat amaçlı iletişim verilerinin aktarılması amaç ve hukuki sebepleri ile işlenebilir.

 

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2) İşlenmişse bilgi talep etme,

 

3) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 

6) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 

7) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

8) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

9) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

10) Başvuru formu için tıklayınız.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin Kaptanpaşa Mahallesi, Darülazece Caddesi, No:31 A Blok, Kat:6 D:61 Bilaş İş Merkezi Şişli/İstanbul (ATEN Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Ş.) adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@atenguvenlik.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı atenguvenlik@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.